Commisioners and Collectors  

Commissioners

S.No Name

From

To

1. Shri Omprakash Mehra 14/07/1980 06/07/1981
2. Shri SharadChandra Behar 06/07/1981 22/07/1982
3. Shri Ravindra Sharma 22/07/1982 19/11/1984
4. Shri Raghunath Prasad 19/11/1984 19/06/1985
5. Shri Dr. K.C. Dubey 19/06/1985 13/06/1986
6. Shri Vinod Kumar Dhal 20/06/1986 09/09/1987
7. Shri Ranvir Singh 10/09/1987 03/02/1989
8. Shri Ramesh Saxena 04/02/1989 05/04/1990
9. Shri A.K. Vijayvargiya 06/08/1990 02/11/1991
10. Shri N.K. Tiwari 02/11/1991 10/04/1993
11. Shri Nanhe Singh 10/04/1993 07/07/1996
12. Shri P.S.Tomar 08/07/1996 17/07/1996
13. Shri Man Dahima 18/07/1996 07/05/1997
14. Shri Mohan Gupta 16/05/1997 30/09/2000
15. Shri Dr. P. Raghavan 16/10/2000 29/12/2000
16. Miss S. Ravla 15/01/2001 29/12/2003
17. Shri C.P. Arora 29/12/2003 31/07/2004
18. Shri Jaideep Govind 01/08/2004 04/06/2007
19. Shri S.K.Vashishth 04/06/2007 31/07/2008
20. Shri P.C. Meena 01/09/2008 22/09/2009
21. Shri T. Dharmarao 22/09/2009 08/08/2011
22. Shri A.K. Pandey 08/08/2011 08/11/2013
23. Shri K. C. Gupta 08/11/2013 23/12/2013
24. Shri A.K. Pandey 23/12/2013 17/04/2014
25. Shri SheoShekhar Shukla 17/04/2014 19/08/2014
26. Dr. Ravindra Pastor 19/08/2014 -

Collectors

S.No.

Name

From

To

1. Shri Ramesh Das 01/10/1980 25/06/1982
2. Shri P.S.Tomar 28/06/1982 19/04/1985
3. Shri Ajay Acharya 10/06/1985 11/06/1986
4. Shri P.P.Mathur 02/07/1986 19/09/1986
5. Shri Madan Mohan Upadhyay 12/11/1986 17/07/1988
6. Smt. Snehlata Shrivastav 19/07/1988 10/02/1989
7. Shri Dheeraj Mathur 21/02/1989 05/07/1990
8. Shri Swadeep Singh 20/07/1990 25/03/1991
9. Shri N.P.Singh 25/03/1991 03/07/1992
10. Shri Yashpal Kumar 06/07/1992 07/04/1993
11. Shri Ram Singh Tholiya 08/04/1993 08/08/1994
12. Shri Manoj Kumar Shrivastav 08/08/1994 06/07/1996
13. Shri Kesari Singh Chouhan 10/07/1996 26/05/1998
14. Shri Shailendra Singh 30/05/1998 05/06/1999
15. Shri Anurag Jain 22/06/1999 10/07/2001
16. Shri K.C.Gupta 20/07/2001 19/07/2003
17. Shri G.P.Tiwari 23/07/2003 13/02/2004
18. Shri Hiralal Trivedi 14/02/2004 25/01/2006
19. Shri Nitesh Vyas 24/01/2006 03/07/2007
20. Dr. M.Geetha 10/08/2007 16/06/2008
21. Dr.G K Saraswat 16/06/2008 24/04/2010
22. Shri Mahendra Gyani 24/04/2010 05/11/2012
23. Shri Shashank Mishra 05/11/2012 13/08/2014
24. Shri Sanjeev Singh 13/08/2014 03/06/2015
25. Shri Swatantra Kumar Singh 03/06/2015 09/06/2017
26 Shri Om Prakash Shrivastava 08/06/2017 -
-